Program konference zde

Plenární příspěvky

Plenární příspěvky přednesou odborníci z českých univerzit, zahraniční příspěvek přednese prof. Dr. Ehrenhard Skiera k tématu Výchova a kontrola: jak zacházet s teokratickým dědictvím v pedagogice? (University of Flensburg)

K psychologické reflexi tématu demokracie a výchova přednese příspěvek doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

K sociologické problematice výchovy a demokracie přednese příspěvek PhDr. Jiří Šafr, Ph.D., Sociologický ústav Akademie věd ČR.

Sekce, sympózia

Konference nabízí účast v tradičních sekcích vyhlašovaných ČAPV a dále v posterové sekci a sekci věnované tématu konference. V rámci konference je možné připravit realizaci sympózia, po domluvě s organizačním výborem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Připravované sekce

 1. Teorie a metoda v pedagogice
  Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se pedagogickými paradigmaty a diskursy, pedagogickou terminologií, metodologií pedagogiky, etickými otázkami pedagogického výzkumu a pedagogické praxe atd.
 2. Vychovávaný a vzdělávaný jedinec
  Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se vychovávaným a vzdělávaným jedincem jakéhokoliv věku, otázkami pedagogicko-psychologické diagnostiky, výchovou a vzděláváním jedinců se specifickými potřebami, otázkami inkluze atd.
 3. Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci
  Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se učitelskou profesí, ale také problematikou dalších pedagogických pracovníků včetně vzdělavatelů dospělých a seniorů atd.
 4. Cíle a obsah výchovy a vzdělávání 
  Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se cíli a obsahy výchovy a vzdělávání, jejich historickou a filozofickou podmíněností, ale i aktuálními výzvami kurikulární reformy v českém prostředí atd.
 5. Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání
  Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se procesy výchovy, učení a vyučování ve školní i mimoškolní edukaci, plánovanými i nečekanými výsledky či efekty edukace, kvalitou a efektivitou ve vzdělávání atd.
 6. Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí
  Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se vedením, řízením a rozvojem výchovných a vzdělávacích institucí, jejich proměnami.
 7. Posterová sekce
  Do této sekce budou přijaty příspěvky ve formě posteru. Tematicky je sekce zcela otevřena.
 8. Demokracie a výchova
  Do této sekce budou přijímány příspěvky k tématu konference, zejména výsledky interdisciplinárních výzkumů k otázkám edukace v podmínkách demokratické společnosti a společnosti ohrožené totalitarismem.

Metodologický seminář

Program metodologického semináře

Téma 1

Mezinárodní šetření TIMSS, PIRLS, PISA, TALIS aj. - možnosti využití datových souborů pro vlastní analýzy

Lektor: PhDr. Josef Basl, Ph.D.; Česká školní inspekce, oddělení mezinárodních šetření

Anotace: Seminář představí mezinárodní šetření, kterých se Česká republika zúčastnila od 90. let minulého století. Pozornost bude věnována zejména možnostem využití volně dostupných datových souborů. Budou představena specifika práce s datovými soubory mezinárodních šetření, včetně praktických ukázek. Cílem semináře je nabídnout inspiraci pro vlastní analýzy, pro které účastnici mohou využít reprezentativní datové soubory z mezinárodních šetření (analýza testových výsledků, analýza dotazníkových odpovědí).

Předpokládaný rozsah: 3 hodiny
Počet účastníků: 20
Technické upřesnění: Vlastní NB a připojení k internetu výhodou


Téma 2

Video jako mikroskop ve výzkumu (kvality) výuky: od kvantitativních (video)studií ke kvalitativnímu zkoumání (video)situací

Lektor: doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.; Masarykova univerzita Brno

Anotace: V interaktivní přednášce budou představeny dva komplexní přístupy ke zkoumání školní výuky na příkladu dvou rozsáhlých projektů realizovaných na PED MUNI. Budou představeny koncepce, metodiky a ukázky výsledků jednak zastřešujícího projektu "IVŠV videostudie" a jednak výzkumných aktivit realizovaných pod hlavičkou "Transdisciplinární didaktiky". Bude představen jejich (chrono)logický vztah v kontextu širšího evropského prostoru. V závěru mohou být zmíněny i souvislosti takto koncipovaných výzkumů s různými pojetími učitelského vzdělávání.

Předpokládaný rozsah: 3 hodiny
Počet účastníků: 20


Téma 3

Didaktická inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti – představení testových úloh mezinárodního šetření PIRLS a možností využití uvolněných úloh ve výuce v různých vzdělávacích oblastech

Lektorka: Mgr. Zuzana Janotová; Česká školní inspekce, oddělení mezinárodních šetření

Anotace: Cílem semináře je seznámit zejména didaktiky připravující budoucí učitele a studenty učitelství s uvolněnými úlohami mezinárodního šetření čtenářské gramotnosti PIRLS. Seminář nabídne možnost hlouběji porozumět záměrům a konstrukci testových úloh. Cílem bude poskytnout metodický námět, konkrétní příklady a inspiraci pro možnou práci s úlohami přímo ve výuce v různých vzdělávacích oblastech.

Předpokládaný rozsah: 90 minut
Počet účastníků: 50

 

Celkový program konference

Celkový program konference zde.

Organizační výbor konference

 • prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
  děkan FPHP TUL, předseda
 • doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.
  za ČAPV
 • doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.
 • doc. PhDr. Petr Urbánek, Dr.
 • doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.
 • doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D.
 • Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D.
 • PhDr. Jitka Novotová, Ph.D.
 • Mgr. Helena Picková
 • PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.
 • Mgr. Lucie Hubertová, Ph.D.
 • PhDr. Magda Nišponská, Ph.D.
 • PhDr. Radka Harazinová, Ph.D.
 • PhDr. Simona Kiryková, Ph.D.
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci